Κρύο δωμάτιο

  • Κρύο δωμάτιο

    Κρύο δωμάτιο

    Ο ψυκτικός θάλαμος παρέχεται από τον πελάτη με το απαιτούμενο μήκος, πλάτος, ύψος και θερμοκρασία χρήσης.Θα προτείνουμε το αντίστοιχο πάχος πάνελ ψυχρού χώρου ανάλογα με τη θερμοκρασία χρήσης.Ο ψυκτικός θάλαμος υψηλής και μέσης θερμοκρασίας χρησιμοποιεί γενικά πάνελ πάχους 10 cm και η αποθήκευση σε χαμηλή θερμοκρασία και η αποθήκευση κατάψυξης γενικά χρησιμοποιούν πάνελ πάχους 12 cm ή 15 cm.Το πάχος της χαλύβδινης πλάκας του κατασκευαστή είναι γενικά πάνω από 0,4mm και η πυκνότητα αφρισμού του πάνελ ψυχρού δωματίου είναι 38KG~40KG/κυβικό μέτρο ανά κυβικό μέτρο σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο.